SIK SORULAN SORULAR

1. Kentsel dönüşüm nedir?
Kentsel Dönüşüm kentin imar planına uymayan, ruhsatsız, sorunlu alanlarının daha sağlıklı, yaşanabilir ve planlara uygun olarak yeniden proje üretilmesi ve uygulama yapılmasıdır. Amaç, kentin çeşitli açılardan eskimiş, yaşanabilir olmaktan çıkmış alanlarının yapılacak düzenlemelerle yenilenmesini sağlamaktır.Uluslararası ölçekte bu tür uygulamalara kentsel yenileme denilmesine rağmen, ülkemizde kentsel dönüşüm olarak bilinmektedir.


2. 6306 sayılı kanunun amacı ve kapsamı nedir?
31 Mayıs 2012 tarihinde kabul edilen 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, bugün halk arasında “Kentsel Dönüşüm Yasası” olarak bilinmektedir. Bu yasasıyla, kentlerdeki nitelikli yapı stokunun arttırılması ve düzenlenmesi ile deprem, sel, toprak kayması gibi doğal afetler nedeniyle oluşabilecek büyük yıkımların önlenmesi amaçlanmaktadır. 


3. Riskli alan nedir?
Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı kapsar. 

4. Riskli yapı nedir?
Riskli yapı 6306 sayılı Kanun'a göre riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere ve çalışmalara dayanılarak tespit edilen yapıyı veya yapıları kapsar. 

 

5. Riskli yapı tespitinde taşıyıcı sistem özellikleri hangi kata göre belirlenir?
Yapının taşıyıcı sistem özellikleri sadece kritik kat rölevesi ile belirlenebilir. 

6. Risk tespiti yaptırmak istediğimiz betonarme binalarda her kattan karot örneği almak gerekir mi?
6306 sayılı kanun kapsamında sekiz kata kadar olan binalarda yalnızca kritik kattan karot alınması yeterlidir. Sekiz kattan fazla olan binalarda her kattan karot alınması gerekir. 

7. Binada deprem analizi bir kişinin başvurusu ile yapılabilir mi?
Evet yapılabilir. Tüm maliklerin başvurusu zorunlu değildir.

8. Riskli yapı tespit raporuna nasıl başvurabilirsiniz?
Yapı maliklerinden en az 1 tanesinin gerekli evraklar ile Bakanlık tarafından lisanslandırılmış olan kurumumuz İzmir Kentsel Dönüşüm A.Ş. YE başvurması gerekir.
İzmir Kentsel Dönüşüm A.Ş.riskli olduğu düşünülen binaya gidip ilgili incelemeleri yapma yetkisine ve performans analizi yapıp Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne dosyayı teslim etmeye yetkili bir firmadır. 

9. Riskli yapı tespiti başvurusu için gerekli evraklar nelerdir?
Riskli yapı tespiti için; talebe ilişkin dilekçe, güncel tapu durum belgesi, kimlik belgesinin fotokopisi, başvuruda bulunan vekil ise vekâlet örneği ve vekilin nüfus cüzdanı fotokopisi gereklidir.

 

10. Riskli yapı tespit raporu sadece kentsel dönüşüm amaçlı mı yaptırılır?
Hayır, risk tespit raporu sadece binayı kentsel dönüşüm sürecine katmak için yaptırılmaz. Riskli yapı tespitleri malikler tarafından bilgi edinmek amaçlı ya da binayı kentsel dönüşüm kapsamında yenileme amaçlı olarak yaptırılabilir. Bilgi edinmek amaçlı yaptırılan rapor sonuçları sadece melikler ile paylaşılır. Binayı yenilemek için yaptırılan rapor sonuçları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilerek bina yenileme süreci başlar.

11. Kaçak ve ruhsatsız binalar için riskli yapı tespiti yaptırılabilir mi?
Ruhsatlı ve ruhsatsız tüm yapılar için deprem risk analiz raporu alınabilir.


12. Riskli bina üzerinde ipotek varsa ne olur?
Bina yıkıldıktan sonra ipotek hisseler üzerinde devam eder. İpotek binanın yıkılmasına engel değildir.


>>